U bent hier

Reglement Zo Dichtblij

Omschrijving ‘Zo Dichtblij’

Artikel 1 - Doelstelling campagne

De klimaatcampagne ‘Zo Dichtblij’ heeft tot doel de lokale economie te ondersteunen en activiteiten rond duurzaamheid te stimuleren in de deelnemende steden en gemeenten. 

Artikel 2 - Initiatiefnemers campagne

De campagne 'Zo Dichtblij' is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, UNIZO vzw en Gezinsbond vzw, i.s.m. 89 lokale entiteiten (steden, gemeenten, districten).

Tombola

Artikel 3 - Organisatie Zo Dichtblij tombola

3.1.  De Zo Dichtblij tombola van 29 april tot en met 3 juni 2017 is een organisatie van Bond Beter Leefmilieu.

3.2. De uitreiking van de gemeentelijke prijzen is in handen van de lokale campagneverantwoordelijken, te vinden op www.zodichtblij.be/gemeenten. Loten kunnen geregistreerd worden tot en met zondag 4 juni 2017. 

3.3. De organisatie van de tombola werd goedgekeurd per Koninklijk Besluit op 20 januari 2017 en heeft als vergunning 29/77/571.

3.4. Met vragen en klachten over het verloop van de tombola kan men terecht bij Inge Malevé, projectmanager Zo Dichtblij, inge [dot] maleve [at] bblv [dot] be, 02/282 17 30.

Artikel 4 - Aantal en verdeling Zo Dichtblij-loten

Er worden in totaal 6.000.000 loten gedrukt. Tussen 3 en 19 april 2017 wordt de eerste bestelling campagnemateriaal naar de lokale entiteiten verdeeld.

Artikel 5 - Uitreiking Zo Dichtblij-loten

5.1. De klant heeft bij iedere aankoop van een goed of dienst bij een deelnemende handelaar of ondernemer, recht op 1 Zo Dichtblij-lot. 

5.2. De deelnemende entiteiten kunnen zelf een voorwaarde koppelen aan het uitreiken van de tombolaloten en dienen hierover te communiceren via de eigen communicatiekanalen. Een extra voorwaarde dient gekoppeld te zijn aan minstens één thema van de campagne en kan bijvoorbeeld zijn zich te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar de handelaar of ondernemer verplaatsen. 

5.3. Een deelnemende handelaar of ondernemer behoudt zich het recht om bij zichtbaar niet navolgen van de voorwaarden de uitgifte van een Zo Dichtblij-lot te weigeren. Indien er op het moment van aankoop geen Zo Dichtblij-loten beschikbaar zijn, kan de handelaar of ondernemer eveneens de uitgifte weigeren.

Artikel 6 - Plaats van uitreiking Zo Dichtblij-loten

Een Zo Dichtblij-lot kan zolang de voorraad strekt worden verkregen bij deelnemende handelaars in de deelnemende gemeenten (overzicht op www.zodichtblij.be/gemeenten).
 
Artikel 7 - Periode van uitreiking Zo Dichtblij-loten

Een Zo Dichtblij-lot mag door de deelnemende handelaar of ondernemer enkel worden uitgedeeld van 29 april tot en met 3 juni 2017. Indien de voorraad Zo Dichtblij-loten bij een handelaar of ondernemer is uitgeput, vervalt hiermee het recht op een Zo Dichtblij-lot.

Verloop van de tombola

Artikel 8 - Periode registratie Zo Dichtblij-loten

Een Zo Dichtblij-lot kan worden geregistreerd vanaf zaterdagochtend 29 april 2017 om 00.01 u. tot zondagavond 4 juni 2017 om 23.59 uur.

Artikel 9 - Deelname aan Zo Dichtblij tombola

9.1.  Om kans te maken op een prijs uit de lokale prijzenpot van de stad of gemeente waar het lot werd uitgereikt, dient de code van het lot samen met geldige contactgegevens online geregistreerd te worden via www.zodichtblij.be/code

9.2. Enkel een lot dat, zoals omschreven in artikel 5 werd verkregen, mag geregistreerd worden om kans te maken op een prijs. Indien de deelnemende stad of gemeente kan aantonen dat een lot niet conform artikel 5 werd verkregen, behoudt ze zich het recht de toekenning van een prijs te weigeren.
 
Artikel 10 - Toekenning van de prijzen

10.1. Door de online registratie van de unieke code die op het Zo Dichtblij-lot staat via www.zodichtblij.be/code maakt de deelnemer kans op de prijzen uit de lokale prijzenpot van de stad of gemeente waar het lot werd uitgereikt. 

10.2. De prijzen worden na het eindigen van de campagne met een computerscript ad random toegekend door de campagneverantwoordelijken van de deelnemende steden en gemeenten.

10.3. Naam, voornaam en woonplaats van de geselecteerde winnaars verschijnen na trekking op de web-pagina van de gemeente via www.zodichtblij.be/gemeenten

10.4. De lokale entiteit behoudt het recht om per deelnemer maximum 1 prijs uit de prijzenpot toe te kennen.
 
Artikel 11 - Uitreiking van de prijzen

11.1. Winnaars worden binnen de 7 dagen na het toekennen van de prijs via e-mail, per post of telefonisch gecontacteerd.

11.2. Na contactname zoals beschreven in paragraaf 11.1 heeft de winnaar 14 dagen de tijd om de lokale campagneverantwoordelijke een correct leveradres te bezorgen om de prijs in ontvangst te kunnen nemen.

11.3. Een winnaar mag een prijs weigeren, maar heeft in dat geval geen enkel recht op compensatie of vervanging.

11.4. Indien een winnaar niet binnen de 14 dagen reageert via de opgegeven contactgegevens zal de prijs worden toegewezen aan een back-up winnaar. Hierbij vervalt het recht van de eerst toegewezen winnaar om aanspraak te maken op de prijs.

11.5. Indien een prijs wordt toegewezen aan een back-up winnaar wordt hij/zij op dezelfde wijze gecontacteerd als beschreven in paragraaf 11.1 en 11.2.

11.6. Indien noch de winnaar, noch de back-up winnaar gecontacteerd kunnen worden zoals beschreven in paragraaf 11.1 en 11.2, of zij de prijs weigeren, dan wordt in overleg met de sponsor de prijs door de entiteit in bewaring genomen en op een andere manier (wedstrijd Facebook,...) aan de deelnemers van ‘Zo Dichtblij’ uitgereikt. Hiermee vervalt het recht van de eerste en back-up winnaar om de prijs alsnog op te eisen.

11.7. Iedere lokale entiteit verzorgt de uitreiking van de gemeentelijke prijzen op de eigen gekozen manier.

11.8. De namen van de winnaars van de lokale prijzen worden bekend gemaakt via de Zo Dichtblij web-pagina van de gemeente. Iedere lokale entiteit kan eveneens de eigen communicatiekanalen (gemeentelijk infoblad, website,...) gebruiken om de winnaars verder bekend te maken. 

Activiteiten

Artikel 12 - Registratie activiteiten

'Zo Dichtblij' roept verenigingen en burgergroepen op om duurzame activiteiten in de kijker te zetten tussen 29 april en 4 juni 2017, en zoveel mogelijk inwoners samen te brengen. Voorwaarde is dat er een link is met minstens één van de campagne-thema’s. 

Artikel 13 - Selectie winnaars activiteiten door jury

Een jury selecteert per campagnethema één organisatie die een geldsom van 500 euro wint om haar werking te ondersteunen. Voorwaarde is dat de activiteit moet geregistreerd staan op www.zodichtblij.be en dat fotomateriaal beschikbaar is van de georganiseerde activiteit. 

Artikel 14 - Bekendmaking winnaars activiteiten

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht door Bond Beter Leefmilieu en de geldsom van 500 euro wordt gestort. Hiertoe dienen de winnaars een bankrekeningnummer in België door te geven.  

Privacy

Artikel 15 - Privacy disclaimer

De gegevens van de deelnemers worden behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens worden beheerd door: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw (BBL), Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel, tel. 02 282 17 20, info [at] bblv [dot] be. U heeft vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering of verwijdering van te vragen.

Artikel 16 - Contactgegevens deelname tombola

De verzamelde contactgegevens zullen worden gebruikt om de winnaars op de hoogte te brengen. De contactgegevens worden tevens aan de lokale campagneverantwoordelijke bezorgd voor de organisatie van de gemeentelijke prijsuitreiking. Tevens kunnen alle deelnemers via deze contactgegevens eenmalig gecontacteerd worden met de vraag om de campagne te evalueren. De contactgegevens zullen verder voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt, en niet worden doorgegeven aan sponsors of andere partijen.

Artikel 17 - Contactgegevens nieuwsbrief (info en tips) 'Zo Dichtblij'

De contactgegevens van de deelnemers die zich registreerden voor de nieuwsbrief van Zo Dichtblij worden bijgehouden in een database voor de verzending van de nieuwsbrief van 'Zo Dichtblij' en het overkoepelende programma van Gemeente voor de Toekomst van Bond Beter Leefmilieu. Een deelnemer kan zich op eenvoudige vraag hierop uitschrijven.

Artikel 18 - Contactgegevens andere initiatieven Bond Beter Leefmilieu

De contactgegevens van de deelnemers die op de hoogte willen blijven van andere initiatieven van Bond Beter Leefmilieu worden bijgehouden in een database. Zij worden betrokken bij de campagnes en activiteiten van Bond Beter Leefmilieu. Men kan op eenvoudige vraag op ieder moment vragen om zijn of haar gegevens in deze database te wissen.

Opgesteld te Brussel op 27 april 2017